Algemene verkoopvoorwaarden

Datum van laatste update: 12 mei 2023

Artikel 1 - Juridische vermeldingen

Deze site, toegankelijk via de URL https://montvel.com/ (de "Site"), wordt gepubliceerd door het bedrijf MONTVEL SAS.

MONTVEL SAS is een vereenvoudigde aandelenmaatschappij met een kapitaal van 13.198,11 euro, geregistreerd bij het Handelsregister van PARIJS onder nummer 889 635 629, met maatschappelijke zetel op 21 rue de Maubeuge - 75009 PARIJS en met als intracommunautair BTW-nummer FR11889635629, vertegenwoordigd door haar President, de heer Alexis RICHARD (hierna "de Onderneming").

De onderneming MONTVEL SAS kan gecontacteerd worden via e-mail op contact@montvel.com en per telefoon op 06.27.20.20.20.

De activiteiten van de Onderneming omvatten de distributie van:

 • Houtpellets voor barbecue;
 • Aanpasbare houtpellet barbecues;
 • Barbecue accessoires.

(hierna de "Producten") op de Site.

De directeur van de publicatie van de Site is de heer Alexis RICHARD.

Artikel 2 - Algemene beginselen

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Verkoopvoorwaarden") hebben als doel de relatie te regelen tussen het Bedrijf en elke consument die een online aankoop doet op de Site (hierna de "Klant").

Deze voorwaarden zijn bedoeld voor een consument die een aankoop wil doen van één of meerdere producten die te koop zijn op de Site EN die beschikt over volledige juridische capaciteit, ten minste 18 jaar oud is, of als hij minderjarig is, garandeert hij dat hij de toestemming van zijn ouders heeft om zijn bestelling te plaatsen.

Ze zijn opgesteld in het Frans in hun originele versie die als enige geldig is en voorrang heeft op elke andere versie.

De Klant verklaart kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze te hebben aanvaard voorafgaand aan het plaatsen van zijn bestelling.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen later worden gewijzigd, de versie die van toepassing is op de aankoop van de Klant is die welke geldig is op de datum van de bestelling.

De AVV zijn beschikbaar voor de klanten op de Site waar ze direct kunnen worden geraadpleegd en kunnen ook op eenvoudig verzoek via welk middel dan ook aan hen worden meegedeeld.

De bevestiging van de bestelling door de Klant geldt als acceptatie zonder enig voorbehoud of beperking van de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden.

Het feit dat op een bepaald moment geen gebruik wordt gemaakt van een bevoegdheid die erkend wordt door de huidige Algemene Verkoopvoorwaarden, of dat de toepassing van een willekeurige bepaling van de overeenkomst die voortvloeit uit genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden niet wordt geëist, kan op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd, noch als een wijziging van de overeenkomst, noch als een expliciete of stilzwijgende afstand van het recht om in de toekomst genoemde bevoegdheid uit te oefenen, of het recht om de stipte uitvoering van de verplichtingen die hierbij zijn aangegaan te eisen.

In het geval dat een van de termen van de Algemene Verkoopvoorwaarden als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd door een gerechtelijke beslissing, zullen de andere bepalingen van kracht blijven.

Artikel 3 - Producten

De essentiële kenmerken van de Producten die door het Bedrijf te koop worden aangeboden, worden gepresenteerd in de Productcatalogus die toegankelijk is via de volgende URL: https://www.calameo.com/montvel/read/0072330013183d6e0922a; en in de online winkel toegankelijk via de volgende URL: https://montvel.com/nl/e-shop/.

De foto's die eventueel de producten illustreren, zijn geen contractueel document. De gebruiksaanwijzing van het Product wordt uiterlijk bij de levering verstuurd.

De Producten voldoen aan de geldende Franse wettelijke voorschriften. Het volledige conformiteitscertificaat is beschikbaar op het volgende adres: https://www.calameo.com/montvel/read/0072330014e09e368b18f

Artikel 4 – Aankopen op de Site

Artikel 4.1. Bestellingen

De verkoop van de Producten vindt plaats via bestelling.

Bestellingen voor Barbecues, Houtpellets en Accessoires worden gedaan via de URL https://montvel.com/nl/e-shop/ op de Site.

Elke bestelling impliceert acceptatie van de beschrijving van de Producten en de prijzen die gelden op de dag van de bestelling en van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

Het Bedrijf streeft ernaar om een optimale beschikbaarheid van zijn Producten te garanderen. De aanbiedingen van Producten zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Indien ondanks de beste inspanningen van het Bedrijf een Product na de bestelling van de Klant niet beschikbaar zou blijken, zal het Bedrijf de Klant per e-mail zo snel mogelijk informeren, en de Klant heeft de keuze tussen:

 • De levering van een Product van gelijke kwaliteit en prijs als het oorspronkelijk bestelde Product, of
 • De terugbetaling van de prijs van het bestelde Product uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de betaling van de reeds betaalde bedragen.

Het is overeengekomen dat, afgezien van de terugbetaling van de prijs van het niet-beschikbare Product, indien deze optie door de Klant wordt gevraagd, het Bedrijf niet gehouden is tot enige annuleringsvergoeding.

Met uitzondering van enige tegengestelde vermelding in deze Algemene Voorwaarden en onverminderd het herroepingsrecht voorzien door de toepasselijke wetgeving voor bepaalde Producten en beschreven in artikel 9, zijn de bestellingen van de Klant vast en definitief.

Een kopie van de Algemene Voorwaarden zoals geaccepteerd door de Klant zal per e-mail naar de Klant worden gestuurd op het moment van de bevestiging van zijn Bestelling zodat hij of zij er later naar kan verwijzen.

Alle e-mails die in het kader van een bestelling aan de Klant worden gestuurd, worden verstuurd naar het e-mailadres dat de Klant gebruikt om zich in zijn klantgebied te identificeren of dat hij of zij heeft ingevuld tijdens het plaatsen van de bestelling.

De Exploitant behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant om elke legitieme reden niet te valideren, met name in het geval waarin:

 • De Klant de Algemene Voorwaarden die gelden tijdens zijn bestelling niet zou respecteren;
 • De bestelhistorie van de Klant toont aan dat er bedragen verschuldigd zijn voor eerdere bestellingen;
 • Een van de eerdere bestellingen van de Klant is onderwerp van een lopend geschil.

De Exploitant archiveert de verkoopcontracten van Producten in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Door een verzoek in te dienen op het volgende adres: contact@montvel.com, zal de Exploitant de Klant een kopie van het contract dat het onderwerp is van het verzoek verstrekken.

De door de Klant verstrekte informatie tijdens het plaatsen van de bestelling (met name naam en leveringsadres) verbindt hem of haar. Dus, de verantwoordelijkheid van de Exploitant kan op geen enkele wijze worden gezocht in het geval dat een fout tijdens het plaatsen van de bestelling de levering/het verstrekken zou voorkomen of vertragen.

Artikel 4.2. Klantenruimte

Om een bestelling op de Site te plaatsen, kan de Klant een persoonlijke klantenruimte aanmaken door zijn e-mailadres in te voeren en een wachtwoord te creëren.

Eenmaal aangemaakt, moet de Klant zich identificeren om toegang te krijgen door gebruik te maken van zijn gebruikersnaam en zijn geheime, persoonlijke en vertrouwelijke wachtwoord.

Elke Klant verbindt zich ertoe de gegevens, in het bijzonder gebruikersnaam en wachtwoord, die toegang geven tot zijn klantenruimte, strikt vertrouwelijk te houden, waarbij de Klant erkent de enige verantwoordelijke te zijn voor de toegang tot de Dienst via zijn gebruikersnaam en wachtwoord, behalve in geval van bewezen fraude. Elke Klant verbindt zich er bovendien toe de Exploitant onmiddellijk te informeren in geval van verlies, misbruik of frauduleus gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord.

Na het aanmaken van zijn persoonlijke klantenruimte zal de Klant een e-mail ontvangen die de creatie van zijn klantenruimte bevestigt.

De Klant verbindt zich bij zijn registratie tot:

 • Het verstrekken van werkelijke, nauwkeurige, actuele informatie op het moment van invoeren in het registratieformulier van de dienst, en in het bijzonder om geen valse namen of adressen te gebruiken, of namen of adressen zonder daartoe gerechtigd te zijn.
 • De registratiegegevens up-to-date te houden om hun werkelijkheid, nauwkeurigheid en actualiteit permanent te waarborgen.

Bovendien verbindt de Klant zich ertoe geen illegale of aanstootgevende informatie (zoals lasterlijke informatie of die identiteitsdiefstal vormt) of schadelijke informatie (zoals virussen) beschikbaar te stellen of te verspreiden. In het tegenovergestelde geval heeft de Exploitant het recht om de toegang van de Klant tot de Site te schorsen of te beëindigen wegens zijn exclusieve fouten.

Artikel 5 - Financiële voorwaarden

Artikel 5.1. Prijzen

De prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in euro's, inclusief alle belastingen. Ze houden rekening met de op de dag van de directe aankoop of de bestelling geldende BTW in Frankrijk.

De aangekondigde prijzen zijn exclusief verzendkosten, die in principe voor rekening van de Klant zijn.

Als er verzend- of transportkosten van toepassing zijn, worden deze toegevoegd aan de prijs van de Producten en apart vermeld vóór de validatie van de bestelling door de Klant. Het totale door de Klant verschuldigde bedrag en de specificatie ervan worden weergegeven op de bevestigingspagina van de bestelling.

Promotionele aanbiedingen zijn slechts geldig binnen de dubbele limiet van de geldigheidsduur van de betreffende aanbieding en de beschikbare voorraad.

De prijs is uitsluitend betaalbaar in euro's (€).

De prijs moet volledig worden voldaan na bevestiging van de bestelling. De voorgestelde prijzen omvatten de kortingen en rabatten die de Exploitant eventueel zou toekennen.

Artikel 5.2. Betaling

De Klant erkent uitdrukkelijk dat elke bestelling die op de Site wordt geplaatst, een bestelling met betalingsverplichting is, die de betaling van een prijs vereist voor de levering van het bestelde Product.

Onder betaling in de zin van dit artikel wordt verstaan de daadwerkelijke beschikbaarstelling van fondsen aan de Maatschappij.

Contante betaling op de site

Indien de Klant voor deze methode kiest, is de prijs contant en in zijn geheel te betalen op de dag van de directe aankoop of het plaatsen van de bestelling door de Klant.

De betaling wordt uitgevoerd via de online betaaloplossing Stripe, per bankkaart.

De betaling vindt direct plaats op de beveiligde bank servers van de bank van de Exploitant, de bankgegevens van de Klant gaan niet over de Site. De tijdens de betaling verstrekte bankgegevens zijn beschermd door een SSL-encryptieproces (Secure Socket Layer). Op deze manier zijn deze gegevens niet toegankelijk voor derden.

Betalingen die door de Klant worden gedaan, worden pas als definitief beschouwd en de bestelling van de Klant wordt pas geregistreerd en gevalideerd na acceptatie van de betaling door de bank.

De rekening van de Klant zal alleen worden gedebiteerd van het overeenkomstige bedrag wanneer (i) de gegevens van de gebruikte bankkaart zijn geverifieerd en (ii) het debet is geaccepteerd door de bank die de bankkaart heeft uitgegeven.

Het onvermogen om de verschuldigde bedragen af te schrijven zal onmiddellijke nietigheid van de verkoop tot gevolg hebben.

De bankkaart kan onder meer worden geweigerd als deze is verlopen, als deze het maximale uitgavelimiet heeft bereikt waar de Klant recht op heeft of als de ingevoerde gegevens onjuist zijn.

Artikel 6 – Levering van Producten

Artikel 6.1. Leveringsvoorwaarden

De levering vindt plaats in Metropolitan Frankrijk en in de lidstaten van de Europese Unie op het adres dat door de Klant is opgegeven bij de bestelling van de Producten. Levering van de barbecue op pallet, beneden in het gebouw of op de begane grond van het huis.

De levering wordt uitgevoerd door een door de Maatschappij gemandateerde vervoerder op het adres dat door de Klant is opgegeven bij zijn bestelling. Er zal geen levering plaatsvinden aan een postbusadres.

Het is daarom aan de Klant om te controleren of dit adres geen fout bevat. De verantwoordelijkheid van de Exploitant kan niet worden ingeroepen indien het door de Klant opgegeven adres onjuist is, waardoor de levering wordt verhinderd of vertraagd.

De levering bestaat uit de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de controle over het Product.

Alle risico's van verlies of beschadiging van de Producten gaan over op de Klant op het moment waarop deze, of een door hem aangewezen derde partij die niet de door de Maatschappij gemandateerde vervoerder is, fysiek bezit neemt van deze Producten.

Artikel 6.2. Leveringskosten

De leveringskosten, indien van toepassing, worden voor de bestelling aan de klant meegedeeld.

De bevestiging van de bestelling houdt de acceptatie in van de leveringskosten door de Klant en zijn verbintenis tot betaling van deze kosten.

Artikel 6.3. Leveringstermijnen

Hoewel deze indicatief zijn, zal de Maatschappij haar uiterste best doen om de vermelde leveringstermijnen na te komen.

Indien de leveringstermijn een essentiële voorwaarde van de overeenkomst is, dient de Klant dit uitdrukkelijk te vermelden voor het plaatsen van de bestelling.

In geval van leveringsvertraging die aan de Maatschappij toe te rekenen is, heeft de Klant de mogelijkheid om de annulering van de verkoop van het Product te eisen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging of op enige andere duurzame drager (waaronder e-mail met ontvangstbevestiging) als, na het sommeren van de Maatschappij volgens dezelfde modaliteiten om de levering binnen een extra termijn van 30 dagen uit te voeren, deze niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.

In dit geval wordt de verkoop als geannuleerd beschouwd bij ontvangst door de Maatschappij van de brief die haar informeert over de ontbinding, tenzij de Maatschappij ondertussen heeft geleverd.

In geval van annulering van de verkoop, zal de Maatschappij de Klant binnen een termijn van 14 dagen vanaf de annuleringsdatum terugbetalen.

Het niet naleven van de leveringstermijnen kan niet leiden tot het betalen van enige schadevergoeding.

(i) Leveringstermijn van houtpellets

De houtpellets worden binnen een termijn van 2 werkdagen geleverd.

(ii) Leveringstermijn van barbecues en accessoires

Aangezien Barbecues op aanvraag geproduceerde producten zijn, kan hun leveringstermijn meerdere weken bedragen.

De leveringstermijn wordt gespecificeerd bij het plaatsen van de bestelling.

Artikel 6.4. Ontvangst van de Producten

De Klant is verplicht om de staat van de verpakking en de conformiteit van het Product bij levering te controleren en moet onmiddellijk eventuele voorbehouden aan de vervoerder melden met betrekking tot de staat van het geleverde Product, zodat deze op het vervoersdocument vermeld worden: beschadigde verpakking, geleden schade, overeenstemming met de bestelling, enz.

Elke klacht over zichtbare gebreken of over de niet-conformiteit van het geleverde Product in vergelijking met de informatie verstrekt op de Site, evenals elke door transport veroorzaakte schade, moet binnen 48 uur na ontvangst van het Product door de Klant aan de Onderneming worden bevestigd, hetzij per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het volgende adres: 9 avenue de Friedland – 75008 PARIS, hetzij per e-mail naar het volgende adres: contact@montvel.com

De Klant moet alle rechtvaardiging verstrekken met betrekking tot de werkelijkheid van de geconstateerde non-conformiteiten, schade of defecten.

Bij gebrek aan een klacht ingediend binnen de bovengenoemde termijn en voorwaarden, worden de geleverde Producten geacht te zijn geaccepteerd door de Klant.

Door het gebrek of de non-conformiteit van het Product te melden, zal de Klant, indien het gebrek of de non-conformiteit wordt bevestigd, een retourautorisatie van de Onderneming krijgen, die het adres en de retourvoorwaarden van de Producten specificeert.

Eenmaal de retourautorisatie verkregen, zendt de Klant de Producten terug naar de Onderneming naar het op de retourautorisatie vermelde adres volgens de aangegeven modaliteiten of overhandigt het Product aan de door de Onderneming aangewezen vervoerder.

Elk Product dat wordt teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming van de Onderneming zal worden geweigerd en op kosten en risico van de afzender naar hem worden teruggestuurd.

Om geldig te worden geretourneerd aan de Onderneming en/of omgeruild, mogen de Producten niet zijn gebruikt en moeten ze intact in hun originele verpakking worden geretourneerd, met hun eventuele accessoires, gebruiksaanwijzingen en andere documentatie.

In het geval dat de Klant het Product retourneert wegens een bevestigd en door de Onderneming erkend conformiteitsgebrek, moet de Klant voor het retourneren van de Producten dezelfde leveringswijze gebruiken als die gekozen voor de verzending van de bestelde Producten.

In dit kader worden de retourkosten door de Onderneming gedragen door middel van een retourbon of, bij gebrek daaraan, door de Klant het werkelijke bedrag van dergelijke kosten terug te betalen (het bewijs van de verzendkosten moet noodzakelijkerwijs bij het pakket worden gevoegd; bij afwezigheid kan geen terugbetaling worden geëist door de Klant).

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

De Exploitant blijft de exclusieve eigenaar van de Producten besteld op de Site tot de volledige betaling van de prijs, inclusief eventuele verzendkosten.

Artikel 8 - Conformiteitsgaranties en wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

De Klant geniet van de wettelijke conformiteitsgarantie (artikelen L. 217-3 tot L. 217-20 van het consumentenwetboek) en de wettelijke garantie met betrekking tot gebreken van de verkochte zaak (artikelen 1641 tot 1648 en 2232 van het burgerlijk wetboek).

CONFORMITEITSGARANTIE

Artikel L. 217-3 van het consumentenwetboek:

De verkoper levert een goed dat conform is aan het contract en voldoet aan de criteria vermeld in artikel L. 217-5.

Hij is verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken die bestaan op het moment van de levering van het goed in de zin van artikel L. 216-1, die binnen twee jaar na die levering verschijnen.

In het geval van een koopcontract voor een goed dat digitale elementen bevat:

10 Wanneer het contract de continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode van twee jaar of minder voorziet, of wanneer het contract de duur van de levering niet bepaalt, is de verkoper verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken van deze digitale inhoud of dienst die binnen twee jaar na de levering van het goed verschijnen;

20Wanneer het contract voorziet in de continue levering van digitale inhoud of een digitale dienst voor een periode langer dan twee jaar, is de verkoper verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken van deze digitale inhoud of dienst die zich voordoen gedurende de periode dat deze geleverd wordt onder het contract.

Voor dergelijke goederen doet de toepasselijke termijn geen afbreuk aan het recht van de consument op updates in overeenstemming met de bepalingen van artikel L. 217-19.

De verkoper is ook, gedurende dezelfde termijnen, verantwoordelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montage-instructies, of de installatie wanneer deze door het contract aan hem is toegewezen of uitgevoerd onder zijn verantwoordelijkheid, of wanneer de onjuiste installatie, uitgevoerd door de consument zoals voorzien in het contract, te wijten is aan tekortkomingen of fouten in de installatie-instructies die door de verkoper zijn verstrekt.

Deze garantieperiode is van toepassing onverminderd de artikelen 2224 en volgende van het burgerlijk wetboek. Het startpunt van de verjaringstermijn voor de actie van de consument is de dag waarop de consument kennis heeft genomen van het conformiteitsgebrek.

Artikel L. 217-4 van het consumentenwetboek:

Het goed is conform aan het contract als het met name voldoet aan de volgende criteria, indien van toepassing:

10 Het komt overeen met de beschrijving, het type, de hoeveelheid en de kwaliteit, in het bijzonder met betrekking tot de functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit, of elke andere kenmerk voorzien in het contract;

20 Het is geschikt voor elk speciaal gebruik dat door de consument wordt gezocht, ter kennis van de verkoper gebracht uiterlijk bij het sluiten van het contract en dat de verkoper heeft aanvaard;

30 Het wordt geleverd met alle accessoires en installatie-instructies die overeenkomstig het contract moeten worden verstrekt;

40 Het wordt bijgewerkt in overeenstemming met het contract.

Artikel L. 217-5 van het consumentenwetboek:

I.- Naast de criteria van conformiteit met het contract, is het goed conform als het voldoet aan de volgende criteria:

10 Het is geschikt voor het normaal verwachte gebruik van een goed van hetzelfde type, rekening houdend met de bepalingen van het recht van de Europese Unie en het nationale recht en alle technische normen of, bij gebreke van dergelijke technische normen, de specifieke gedragscodes die van toepassing zijn op de betreffende sector;

20 Het beschikt, indien van toepassing, over de kwaliteiten die de verkoper aan de consument heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model, vóór de sluiting van het contract;

30 Het bevat, indien van toepassing, de digitale elementen die worden geleverd volgens de nieuwste versie die beschikbaar is op het moment van het sluiten van het contract, tenzij de partijen anders overeenkomen;

40 Het wordt geleverd met alle accessoires, inclusief de verpakking, en de installatie-instructies die de consument redelijkerwijs mag verwachten;

50 Het wordt geleverd met de updates die de consument redelijkerwijs mag verwachten, overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 217-19;

60 Het komt overeen met de hoeveelheid, kwaliteit en andere kenmerken, inclusief wat betreft duurzaamheid, functionaliteit, compatibiliteit en veiligheid, die de consument redelijkerwijs mag verwachten voor goederen van hetzelfde type, met inachtneming van de aard van het goed en de publieke verklaringen gedaan door de verkoper, door iedereen hogerop in de handelsketen, of door een persoon die namens hen handelt, inclusief in reclame of op etikettering.

II.- Echter, de verkoper is niet gebonden door alle openbare verklaringen vermeld in de voorgaande alinea als hij aantoont:

10 Dat hij deze niet kende en redelijkerwijs niet kon kennen;

20 Dat op het moment van het sluiten van het contract de openbare verklaringen waren gecorrigeerd onder vergelijkbare voorwaarden als de oorspronkelijke verklaringen; of

30 Dat de openbare verklaringen geen invloed konden hebben op de aankoopbeslissing.

III.- De consument kan de conformiteit niet betwisten door een gebrek aan te voeren betreffende een of meer specifieke kenmerken van het goed, waarover hij specifiek is geïnformeerd dat deze afwijken van de conformiteitscriteria vermeld in dit artikel, een afwijking waarmee hij uitdrukkelijk en afzonderlijk heeft ingestemd bij het sluiten van het contract.

Artikel L. 217-28 van het consumentenwetboek:

Wanneer de consument tijdens de loop van de wettelijke garantie of de commerciële garantie die hem werd verleend bij de aankoop of de reparatie van een goed, vraagt om een herstelling die door deze garantie wordt gedekt, schorst elke periode van onbruikbaarheid de resterende garantie tot aan de levering van het herstelde goed.

Deze periode begint te lopen vanaf het verzoek om interventie door de consument of de beschikbaarheid voor reparatie of vervanging van het betrokken goed, als dit startpunt voordeliger is voor de consument.

De garantieperiode is ook opgeschort wanneer de consument en de garant in onderhandeling treden met het oog op een minnelijke schikking.

GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

Artikel 1641 van het burgerlijk wetboek:

De verkoper is gehouden aan de garantie wegens verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er een lagere prijs voor zou hebben gegeven, als hij ervan op de hoogte was geweest.

Artikel 1648 eerste alinea van het burgerlijk wetboek:

De actie die voortvloeit uit de beslissende gebreken moet worden ingesteld door de koper binnen een termijn van twee jaar vanaf de ontdekking van het gebrek.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

Overeenkomstig de artikelen L221-18 en volgende van de Consumentencode, heeft de Klant het recht om zich terug te trekken van de aankoop van bepaalde Producten.

Artikel 9.1. Producten die geen recht geven op een herroepingsrecht

De uitzonderingen van artikel L.221-28 van de Consumentencode zijn van toepassing en verhinderen de uitoefening van het herroepingsrecht, met name als de bestelling bestaat uit een contract voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

In toepassing van deze tekst is het herroepingsrecht niet van toepassing op de volgende aankopen op de site:

 • Aankoop van een barbecue in een gepersonaliseerde kleur (anders dan de standaard kleuren Mandarijn, Kaviaar, Isigny en Salie);
 • Aankoop van een barbecue met de optie van gietijzeren roosters en plaat.

Voor deze aankopen is de bestelling definitief zodra deze is bevestigd en kan later niet eenzijdig door de Klant worden geannuleerd.

Artikel 9.2. Uitoefening van het herroepingsrecht

Wanneer het door de Klant gekochte Product niet onder artikel 9.1 hierboven valt, kan de laatstgenoemde zijn herroepingsrecht uitoefenen.

De Klant heeft veertien (14) dagen de tijd om dit te doen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling.

In overeenstemming met artikel L.221-21 van de Consumentenwet en om dit herroepingsrecht onder de voorwaarden van de artikelen L.221-18 en volgende van de Consumentenwet te implementeren, wordt de Klant uitgenodigd om het standaard herroepingsformulier in te vullen door op de volgende link te klikken:

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R38397

De Operator zal een ontvangstbevestiging van het herroepingsverzoek van de Klant per e-mail versturen.

Indien van toepassing kan de Klant zijn herroepingsrecht uitoefenen door de volgende informatie aan de Operator te melden:

Naam, geografisch adres, telefoonnummer en e-mailadres; Beslissing tot herroeping middels een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail, mits deze contactgegevens beschikbaar zijn en daarom verschijnen op het standaard herroepingsformulier).

De Klant kan gebruikmaken van het model herroepingsformulier beschikbaar via de bovenstaande link, maar dit is niet verplicht.

Artikel 9.3. Voorwaarden voor het terugsturen van Producten

De Klant draagt de directe kosten voor het terugsturen van de Producten overeenkomstig artikel L.221-23 van het Consumentenwetboek.

(i) Terugsturen van barbecues

Vanwege hun omvang kunnen barbecues niet op de normale manier via de post worden verzonden.

Na ontvangst van de herroepingsaanvraag van de Klant zal het Bedrijf aan de Klant de kosten doorgeven die betaald moeten worden voor het terugzenden van de barbecue.

Zodra de Klant deze kosten heeft voldaan, zal het Bedrijf zorgen voor het transport van de barbecue, nadat het met de Klant overeenstemming heeft bereikt over de plaats en datum van teruggave van de barbecue.

Er wordt op gewezen dat de barbecue alleen aan de Klant kan worden terugbetaald als deze in perfecte staat wordt teruggestuurd, geschikt voor wederverkoop, niet gebruikt en met alle eventuele accessoires.

(ii) Terugsturen van andere Producten

De overige Producten moeten door de Klant per post worden teruggestuurd in hun originele verpakking, in perfecte staat, geschikt voor wederverkoop, niet gebruikt en met alle eventuele accessoires.

Naast het teruggestuurde Product moet het retourpakket ook een brief bevatten met de exacte (naam, voornaam, adres) en volledige contactgegevens van de Klant, evenals het bestelnummer en de originele aankoopfactuur.

Artikel 9.4. Voorwaarden voor de terugbetaling van de prijs

De Exploitant zal het bedrag van het Product terugbetalen aan de Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het Product en alle elementen die nodig zijn om de terugbetaling aan de Klant uit te voeren.

De terugbetaling zal alleen plaatsvinden als het Product in perfecte staat wordt geretourneerd, geschikt voor wederverkoop, niet gebruikt en met alle eventuele accessoires.

Deze terugbetaling kan worden uitgevoerd met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant voor de aankoop is gebruikt.

In dit verband kunnen klanten die hun bestelling hebben betaald in de vorm van tegoed / cadeaubonnen, worden terugbetaald met tegoeden / cadeaubonnen, afhankelijk van de wens van de Exploitant.

Door de Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, erkent de Klant uitdrukkelijk op de hoogte te zijn gesteld van de herroepingsvoorwaarden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

De Klant heeft geen enkel recht op intellectueel of industrieel eigendom op de Producten, verpakkingen, conditioneringen, waarbij de Onderneming exclusief eigenaar blijft van al deze rechten.

Elk gebruik op welke manier dan ook door de Klant van het Franse merk MONTVEL, nr. 4778156 geregistreerd op 18 juni 2021, of van enig ander merk dat eigendom is van de Onderneming of haar leveranciers en fabrikanten is strikt verboden.

Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan inleiden.

Geen enkele bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie aan de Klant op enig recht van intellectueel eigendom.

De Onderneming is bovendien de enige eigenaar van alle elementen die op de Site en de mobiele applicatie aanwezig zijn, waaronder en zonder beperking, alle teksten, bestanden, afbeeldingen al dan niet geanimeerd, foto's, video's, logo's, tekeningen, modellen, software, merken, visuele identiteit, databases, structuur van de Site en alle andere elementen van intellectueel eigendom en andere gegevens of informatie (hierna de "Elementen") die beschermd worden door de Franse en internationale wetten en regelgeving met betrekking tot met name intellectueel eigendom.

Dientengevolge mag geen enkel van de Elementen van de Site geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, gereproduceerd, gekopieerd, gedupliceerd, verkocht, doorverkocht, verzonden, gepubliceerd, meegedeeld, verdeeld, verspreid, voorgesteld, opgeslagen, gebruikt, verhuurd of op enige andere manier geëxploiteerd worden, gratis of tegen betaling, door een Klant of door een derde, ongeacht de middelen en/of de gebruikte ondersteuningen, of ze nu bekend of onbekend zijn tot op heden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Exploitant op case-by-case basis, en de Klant is alleen verantwoordelijk voor elk gebruik en/of exploitatie zonder toestemming.

De Exploitant behoudt zich het recht voor om alle rechtsmiddelen aan te wenden tegen personen die de verboden zoals vastgelegd in dit artikel niet hebben gerespecteerd.

Article 11 - Bescherming van persoonsgegevens

Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens door de Vennootschap, lees zorgvuldig het Privacybeleid ("het Charter"). U kunt dit Privacybeleid te allen tijde raadplegen op de Site.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse interne recht, met name de bepalingen van het consumentenrecht.

Geschillen die tussen de Partijen ontstaan bij de toepassing van deze Algemene Voorwaarden vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van de woonplaats van de verweerder of van de plaats van de daadwerkelijke levering van het Product.

Artikel 13 - Beroep op de consumentenbemiddelaar

Als u een "consument" bent in de zin van het inleidende artikel van de consumentenwet, dient u eerst uw klacht rechtstreeks per post naar het volgende adres te sturen: 9 avenue de Friedland – 75008 PARIJS of naar het volgende e-mailadres: contact@montvel.com.

Indien deze poging mislukt of bij gebrek aan antwoord binnen tien (10) dagen, kunt u gebruikmaken van een conventionele bemiddelingsprocedure of een andere alternatieve geschillenbeslechtingsmethode en met name binnen een jaar na uw klacht kosteloos een beroep doen op de bevoegde consumentenbemiddelaar volgens de bepalingen van Titel I van Boek VI van de consumentenwet:

Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris

Website: https://www.cmap.fr/offre/un-consommateur/

E-mail: consommation@cmap.fr

De bemiddelaar zal, in alle onafhankelijkheid en onpartijdigheid, proberen de partijen dichter bij elkaar te brengen om tot een minnelijke oplossing te komen.

De partijen zijn vrij om al dan niet gebruik te maken van bemiddeling en, in geval van bemiddeling, om de door de bemiddelaar voorgestelde oplossing al dan niet te aanvaarden.

In geval van mislukking van deze bemiddeling, of als u er geen beroep op wenst te doen, blijft u vrij om uw geschil voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken.

Besteldetails

Geen producten in de winkelwagen.

Ontdek de MONTVEL barbecue in levenden lijve

Vraag uw live demonstratie van de MONTVEL barbecue aan via videocall!

Plaque MONTVEL 2